ALGEMENE VOORWAARDEN

OP IEDER GEBRUIK VAN EEN KUSTER OLIE TANKPAS ZIJN VAN TOEPASSING DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ALSMEDE DE “ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN” VAN KUSTER TANKSTATIONS BV.

Bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden of de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Kuster Tankstations B.V., zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Klant en Kuster Olie.

VERLIES, DIEFSTAL, MISBRUIK

Het is verboden om de Tankpas op enigerlei wijze na te (laten) maken of te (laten) wijzigen.

Diefstal, verlies of (vermoedelijk) misbruik van de Kuster Olie Tankpas en/of de PINcode dient door de Klant en/of de Houder(s) onmiddellijk en ongeacht het tijdstip van ontdekken van de diefstal, het verlies en/of het misbruik, te worden aangegeven bij de politie, en tijdens kantooruren bij Kuster Olie (telefoonnummer 0316-247848), onder vermelding van het nummer van de desbetreffende Tankpas en de naam van de Houder(s) van de Tankpas. De melding dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd aan Kuster Olie, onder toezending van een kopie van het proces verbaal van aangifte. Een vervangende Tankpas kan separaat schriftelijk worden aangevraagd. Indien de verloren Tankpas teruggevonden wordt, dient deze doormidden geknipt te worden en vervolgens aan Kuster Olie te worden teruggezonden.
Indien de Klant gegronde reden heeft om aan te nemen dat de PINcode bekend is geworden bij een ander dan de Houder(s) van de desbetreffende Tankpas en/of dat een Tankpas in handen is gekomen van iemand anders dan de Houder(s) ervan, dient hij Kuster Olie hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. De Klant dient daarbij tevens de reden van zijn vermoeden aan Kuster Olie te melden. Het risico voor eventueel misbruik van de Tankpas, dan wel de Tankpasgegevens ligt geheel bij de Klant.
Kuster Olie zal zich inspannen om de Tankpas na een melding, zo spoedig mogelijk te blokkeren, niet dan nadat de Houder(s) hier- van op de hoogte is/zijn gesteld. De Klant is tot de werkdag, volgend op de werkdag waarop de schriftelijke melding door Kuster Olie is ontvangen, volledig aansprakelijk voor elke transactie die met de Tankpas is uitgevoerd na of als gevolg diefstal of misbruik. Indien na melding blijkt dat de Klant (een van) de verplichtingen, genoemd niet of onvoldoende is nagekomen, is hij tevens aansprakelijk voor iedere transactie, met de Tankpas uitgevoerd tussen het tijdstip van meldingen het tijdstip van blokkering door Kuster Olie. Kuster Olie heeft te allen tijde het recht de Tankpas zonder opgaaf van reden te blokkeren, zonder in dit geval gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadevergoeding aan de Klant.

KUSTER OLIE

Transito 11
6909 DA Babberich

BTW-Nr. 8182.73.409-B01
KvK nr. 9173096

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt